Vrå og Em pastorat

Vrå Kirkegård

Vrå kirkegård ejes af Vrå kirke og bestyres af Vrå menighedsråd.

Kirkegårdslederen drager omsorg for, at forholdene på kirkegården er bedst mulige og i overensstemmelse med vedtægter og regulativer.

På kirkegårdskontoret findes kort over kirkegården, ligesom man her kan få oplysninger om gravstedserhvervelse, priser m.m.

Eventuelle klager kan rettes til kirkegårdslederen eller kirkeværgen, der om fornødent kan forelægge sagen for menighedsrådet.

Adresser og træffetider:
KIRKEGÅRDSKONTOR:
Lundensgade 8, 9760 Vrå.
tlf. 4019 6735 eller 9898 2255 eller mail

Graver:
Mads Lie
Træffes på telefon 9898 2225/4019 6735 i arbejdstiden, samt efter aftale på kirkegårdskontoret, Lundensgade 8, 9760 Vrå.

KIRKEVÆRGE:
Troels Larsen
Tlf. 2785 7840 
Mail: troels@illuminati.dk

 

 

Ordensbestemmelser

1.  Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

2.  Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres på hverdage i tiden mellem kl. 7 og kl. 16.

3.  Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.

4.  De kirkegården tilhørende redskaber, som kan benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes på plads.

5.  Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.

6.  Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

7.  Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.

8.  Cykling er ikke tilladt på kirkegården.

9.  Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særlige tilladelse.

10.  Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

11.  De ved kirkegården ansatte personer er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.

12.  Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

13.  Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegårdsdige, digefod eller på kirkegården - bortset fra de midler, som måtte være særligt godkendt ved kirkeministerielt cirkulære. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materiale som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.

cookie information